Otepää Gümnaasiumi koduleht

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA


II ÜLDANDMED

2.1. Asend ja teeninduspiirkond

Otepää Gümnaasium asub Valgamaal Otepää linnas.

Meie kool on Otepää valla suurim ja ainus vallale kuuluv gümnaasium.

Õpilaskond kujuneb peamiselt koduvalla lastest. Kooli 669-st (seisuga 01.01.2003) õpilasest enamus on Otepää valla lapsed. Gümnaasiumis õpib õpilasi ka mujalt Valgamaalt, mõned teistest maakondadest.

Õpilaste arv on viimastel aastatel suurenenud, kuigi esimesse klassi tulijate arv on vähenenud ja väheneb ka järgmisel viiel aastal. 01.09.2002 ei olnud võimalik ruumipuudusel kõiki soovijaid kooli vastu võtta ning kolm 5.klassi moodustada. Suurenemine peaks edaspidi toimuma 5.-12. klasside õpilaste arvu osas.

2001. a. lõpetas viimane õhtuse osakonna 12.klass.

2.2.Ülevaade kooli ajaloost

20.sept. 1906.a. moodustati Otepääle (tollal Nuustaku) Haridusselts, mille eesmärgiks oli emakeelse progümnaasiumi asutamine. Seltsi esimehena tegutses luuletaja ja ühiskonnategelane Gustav Wulff-Õis.

Progümnaasium alustas tegevust 3. okt.1907.a., kandes nime Nuustaku kooli Seltsi II järgu erakool. Avati ettevalmistusklass ja üks põhiklass. Igal järgneval aastal lisati üks klass juurde, kuni viimaks 1910/11. õppeaastal oli kool kujunenud täielikuks progümnaasiumiks (3 ettevalmistusklassi + 4 klassi, seega kokku 7 klassi).

1919.a. juulis saadi Haridusministeeriumi luba muuta õppeasutus gümnaasiumiks. Kooli ülalpidamise kulud pidi kandma haridusselts, õpetajatele maksis palga riik.

Senisele progümnaasiumile avati aasta-aastalt juurde kõrgemad klassid (V-VIII), 1922/23. õppeaastaks olid juba kõik klassid loodud.

Algul reaalgümnaasiumina töötanud õppeasutus sai 1923. aastal nii humanitaar-kui ka reaalharu. Otepää Gümnaasiumi I ametlik lend lõpetas 1924. aastal 12 õpilast. Pärast viieaastast avalike keskkoolide õiguste taotlemist muutus kool 1926.a. sügisel Otepää Haridusseltsi õigustega ühis-humanitaargümnaasiumiks, säilitades selle staatuse kuni 1933.aastani.

Majanduskriisist tulenenud raskuste tõttu arvati vabariigi valitsuse otsusega Otepää Haridusseltsi Eragümnaasium 1. augustist 1933.a. avalikkude keskkoolide võrgust välja. Otepää Haridusseltsi juhatus otsustas gümnaasiumi omal jõul üleval pidada. Seda suudeti vaid kolme järgnenud aasta vältel. Alates 1936/37. õppeaastal otsustati sulgeda gümnaasiumiklassid, mis oli tingitud vähenenud õpilaste arvust ja kooli ülalpidamise raskustest. Töötama jäid vaid keskkooliklassid (üldhariduskooli 7.-9. õppeaasta).

1938.a. pöördus Otepää Haridusselts palvega Haridusministeeriumi poole avada Otepääl taas gümnaasium. Ministeerium nõustus eragümnaasiumi järk-järgulise avamisega alates 1. aug. 1938.a. Kooli ülalpidamiseks tuli moodustada sihtasutus. 1940.a. augustiks olid gümnaasiumiklassid taastatud.

1940. aasta 6. augusti seadusega likvideeriti kõik erakoolid ning ka Otepää Gümnaasium võeti täielikult riiklikule ülalpidamisele. Vastavalt Hariduse Rahvakomissariaadi korraldusele ühendati alates 24. novembrist 1944.a. senine Otepää Mittetäielik keskkool (1.-7. õppeaasta) ja Otepää Keskkool (8.-11-õppeaasta) ühiseks täielikuks keskkooliks (1.-11. klassi).

Alates 1. jaan. 1997.a. kannab Otepää Keskkool Otepää Gümnaasiumi nime.

Otepää Gümnaasium alustas tegevust 3. oktoobril 1907.a., olles esimeseks emakeelseks progümnaasiumiks Eesti maapiirkonnas. Emakeelsed gümnaasiumid olid eelnevalt (1906.a.) asutatud Tartu ja Pärnu linnas.

Kool töötab tänapäeval munitsipaalkoolina, kuuludes Otepää vallale.

Kooli õpilaste ja õpetajate arv:

1907.a. õpilasi 42, õpetajaid 3
1919.a. õpilasi 322, õpetajaid 8
1934.a. õpilasi 83, õpetajaid 6
1944.a. õpilasi 402, õpetajaid 26
1961.a. õpilasi 459, õpetajaid 40
1971.a. õpilasi 614, õpetajaid 45
1981.a. õpilasi 646, õpetajaid 48
1989.a. õpilasi 590, õpetajaid 47
2001.a. õpilasi 678, õpetajaid 55
2002 a. õpilasi 678, õpetajaid 50

Teated kooli staatuse ja õppesuundade kohta.

Kool asutati 1907- 1 ettevalmistus + 1 põhiklass

1910-täielik progümnaasium; 3 ettevalmistusklassi + 4 põhiklassi

1919- eragümnaasium; 1922/23. õppeaastaks olid kõik gümnaasiumiklassid olemas.

1919-1923- reaalgümnaasium

1923-1926- humanitaar-reaalgümnaasium

1926-1933- ühis-humanitaargümnaasium

1936-1938- keskkool (üldhariduskooli 7.-9. õppeaasta)

1938-1944- gümnaasium

1944-1997- keskkool

1997- gümnaasium

1961-1975- muusikaklassid

1972-1975- suusaspordi eriklassid

1973-1980- ajaloo eriklassid

Kooli direktorid:

Jakob Kuusk 1907-1915

Friedrich Klement 1915-1923; 1943-1944

Emilie Neumann (aset.) 1916-1917

Johannes Oskar Lauri 1923-1926; 1942-1943

August Hermann 1926-1934

Konstantin Vanik 1934-1936

Evald Laanpere 1937-1942

Adolf Berg 1944-1947

Linda Dejeva 1947-1951

Alide Sirol 1951-1956

Heino Mägi 1956-1989

Harry Sepp 1989-1999

Riina Raja 1999-

1907-1909 töötas kool üüritud ruumides

1909 ehitati Haridusseltsi eestvõttel koolimaja

1953 ehitati internaadihoone

1961 valmis uus koolihoone

2000 valmis uus juurdeehitus

2.3. Otepää Gümnaasiumi juhtimisskeem

vaadake tabelit -->> siit

2.4. Andmed kaadri ja hoonete kohta

1) Pedagoogiline kaader:

1.põhikohaga pedagoogilisi töötajaid kokku 56 (ka. direktor ja 2 õppealajuhatajat).

Lisaks õpetajatele töötavad koolis :

2 huvijuhti, 2 internaadi kasvatajat, toimetulekuklassi kasvataja ,

2 raamatukogutöötajat, muuseumi juhataja, logopeed, sotsiaalpedagoog.

2. kohakaaslastest õpetajaid 6, nende seas sotsiaalpedagoog.

3. pedagoogiliste töötajate jaotus soo järgi:

naisi 50

mehi 6

4. pedagoogilise kaadri jaotus hariduse järgi:

· kõrgharidusega 45

· keskeriharidusega 4, nendest T.Jaaniste ja Heli Laikask omandavad kõrgharidust.

· keskharidusega 7, nendest omandavad kõrgharidust : T.Rootsma, Ü.Ernits, L.Oja, T.Aasaroht

5. pedagoogilise kaadri jaotus vanuse järgi:

20-29 a. 12

30-39 a. 19

40-49 a. 14

50-59 a. 4

60-70 a. 6

6. Atesteeritud õpetajad:

· nooremõpetajaid 1

· pedagooge 36

· vanemõpetajaid 11

· metoodikuid 3

7. Majanduspersonal:

direktori asetäitja majanduse alal

8 koristajat

1 kütja

1 majahoidja

2) Koolisisene metoodiline töö

1. ainekomisjonid ja nende esinaised/mehed

loodusteadused T.Sander

emakeel M.Paavo

kehaline kasvatus I.Tallo

saksa, inglise ja vene keel M.Värk

matemaatika, füüsika S.Hinnobert

tööõpetus, kunstiõpetus,

muusika P.Mändla

3) Õpilasorganisatsioonid

1. Õpilasomavalitsus

2. Skaudid

3. Kodutütred

4) Huvitegevus, ringid

OG RINGID 2002/2003 õa. (seisuga 06.01.03)

Ring Juhendaja Vanusegrupp Nädalatunde Õpilasi
Aeroobika Astrid Karus 5.-11. kl. 2 t. 17

Kerri Rauk 5.-7. kl. 2 t. 14
Koorid Vilve Maide 1.-2. kl. mudilaskoor 1 t. 49

Pille Möll 3.-4. kl. mudilaskoor 1 t. 36

Eve Eljand 3.-8. kl. poistekoor
18

Eve Eljand 5.-9. kl. lastekoor
62

Eve Eljand 9.-12.kl. hobikoor
30

Eve Eljand 6.-12 kl. solistid
7
Kunstiring Tiiu Maasik 9.-12.kl. 2 t. 5
Majandusõpe Ene Must 1. kl. 2 t. 21

Ene Must 2. kl. 1 t. 19

Ene Must 3. kl. 1 t. 15

Ene Must 4. kl. 1 t. 7
Meisterdamine Tiie Jaanist 1.-3. kl. 2 t. 28
Näitering M.Paavo/M.Soidr 4.-11. kl 1 t. 11
Pallimängud Ülle Ernits 4.-6. kl. 2 t. 20

Ülle Ernits 5.-6. kl. 2 t. 14

Ülle Ernits 7.-12. kl. 2 t. 16

Silva Hinnobert 8.-12. kl. (T) 3 t. 11

Ilder Tallo 7.-12. kl. (P) 4 t. 24
Rahvatants Tiie Jaani 1 A kl. 1 t. 12

Tiie Jaaniste 1 B kl. 1 t. 19

Tiie Jaaniste 4. kl. 1 t. 16

Tiie Jaaniste 5. kl. 1 t. 11

Tiie Jaaniste 5.-8. kl. (segarühm) 1 t. 9

Heli Laikask 2. kl. 1 t. 21

Heli Laikask 3. kl. 1 t. 19
Rahvamuusika Lille Tali 2.-12. kl. 2 t. 15
Skaudid Peeter Mändla 5.-12. kl. 3 t. 19
Saksa keel Egle Tintse 1.-2. kl. 1 t. 22
Spordiring Maive Pulles 1.-2. kl. 1 t. 12
Tantsuring Terje Aasaroht 1.-2. kl. 2 t. 10

5) Traditsioonilised üritused

Kooli aastapäeva tähistamine.

Õpetajate päeva tähistamine.

Mälumängud.

Jõulupeod, jõulunädala üritused.

EV aastapäeva tähistamine.

Matkapäevad, spordipäevad.

Kevadpidu.

Tutipidu.

Õppeaasta lõpuaktus ja 9.klasside lõpukell.

Kuld-ja hõbelend 12.kl. lõpuaktusel. 6) Õpetajate koolitus 2002/2003 õa.

1. Kollektiivsed koolitused Otepää Gümnaasiumis

Kasvatusraskustega õpilaste toimetulek üldhariduskoolis (Pekonsult) -kõigile õpetajatele

Kuidas märgata laste muresid ja neid aidata (Ruth Raileo)

Kriisiabi koolis (Maire Riis)

Etiketist õpetajatele (Tartu Õppekeskus)

2. Erialased koolitused aineõpetajatele vastavalt koolituskeskuste plaanidele ja kooli rahalistele vahenditele

3. Oma kooli õpetajate kogemused-kursuste materjalid

14.03 õppepäev Valgamaa õpetajatele, esinejad OG õpetajad

7) Õpilaste arv klassiti

1 kl. 50

2 kl. 40

3 kl. 46

4 kl. 44

5 kl. 67

6 kl. 69

7 kl. 79

8 kl. 67

9 kl. 58

10 kl. 49

11 kl. 42

12 kl. 55

toimetulekuklassis 3

Kokku: 669

8) Hooned

1. 2000. a. valminud õppekorpus, 1700 m2

klassiruumid 1.-4. kl

muusikaklass, tüdrukute tööõpetuse klass, kunstiõpetuse klass, videoklass, 2 saksa keele klassi, logopeedi klass, raamatukogu

2. 1961. a. valminud õppekorpus ,1253 m2

klassiruumid 5.-12. kl.

poiste tööõpetuse klass, söökla, garaaþid, administratsiooni tööruumid, võimla.

3. Internaat, 420 m2 valminud 1953. a.

Õpilaste majutus, u 30 kohta.