Otepää Gümnaasiumi hoolekogu

Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis alates 25.06.2018

Hoolekogu esimees: Tarmo Pilv

Tarmo Pilv (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Mare Raid (Otepää Vallavolikogu esindaja)
Kätlin Nukka (vilistlaste esindaja)
Laura Meigas (õpilaste esindaja)
Marika Paavo (õppenõukogu esindaja)
Kaidi Palmiste (õppenõukogu esindaja)
Jana Mae (põhikooliõpilaste vanemate esindaja)
Heidi Mõttus (põhikooliõpilaste vanemate esindaja)
Herko Sunts (põhikooliõpilaste vanemate esindaja)
Janek Moros (gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja)
Elmo Saul (gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja)

Otepää Gümnaasiumi hoolekogu tööplaan 2018/2019

Hoolekogu tegevuse eesmärgid 2018/2019. õppeaastaks:

1. Otepää Gümnaasiumis õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine ning selleks kooli meeskonna toetamine hoolekogus kokkulepitud tegevuste elluviimisel; 
2. Seaduse alusel ja kooli pidaja poolt hoolekogule pandud ülesannete efektiivne täitmine;
3. Kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks vallale ehk kooli pidajale ettepanekute tegemine ja koostöö arendamine;
4. Kooli hoolekogu liikmete kompetentsi tõstmine;

Tegevusplaan:

IV kvartal 2018

 • I trimestri õppetulemuste ülevaatamine;
 • arvamuse andmine kooli 2019. aasta eelarve projekti kohta;
 • arvamuse andmine kooli 2016-2019 arengukava täitmise kohta, arengukava muudatusettepanekud;
 • arvamuse andmine kooli 2018/2019 kooli tegevuskava/üldtööplaani kohta;
 • arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta (2019 aastaks);
 • hoolekogu puudutavate määruste, koosseisu ja koosolekute protokollide kajastamise tagamine OG kodulehel;
 • ühisköögi tegemise kavaga tutvumine;
 • õpilaskodu kaasajastamise korraldamine.

I kvartal 2019

 • II trimestri õppetulemuste ülevaatamine;
 • arvamuse andmine kooli põhimääruse kohta;
 • arvamuse andmine hädaolukorra lahendamise plaani kohta;
 • nõusoleku andmine haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 • arvamuse andmine arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 • kooli kodukorra üle vaatamine;
 • kooli 2019+ arengukava ettevalmistamisel osalemine;
 • ühisköögi tegemise kavaga tutvumine;
 • kooli hoolekogu liikmete koolitus.

II kvartal 2019

 • 2018/2019. õppeaasta õppetulemuste ülevaatamine;
 • mõne uuendusliku Eesti kooliga tutvumine (kooli külastus);
 • ettepanekute tegemine 2019/2020. õppeaastaks ning hinnangu andmine huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
 • kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra üle vaatamine ja muudatuse sisse viimine;
 • kooli 2019+ arengukava ettevalmistamisel osalemine;
 • kooli sisehindamiskorra üle vaatamine.
 • vajadusel arvamuse andmine kooli õppekava kohta.

III kvartal 2019

 • hoolekogu 2018/2019 tegevuste kokkuvõte;
 • hoolekogu 2019/2020. aasta tööplaani koostamine;
 • valla koolide hoolekogude ühiskoosolek koostöö arendamiseks;
 • arvamuse andmine kooli 2019+ arengukava lõppversioonile.

Hoolekogu koosolekud

11. oktoober 2018
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Eelmise hoolekogu koosoleku protokolli kinnitamine
2. Sporditaristuga seotud küsimuste arutelu
3. Hoolekogu tööplaan

8. november 2018
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Eelmise hoolekogu koosoleku protokolli kinnitamine
2. Sporditaristu rajamine ja uuendamine
3. Otepää valla arengukavaga seotud küsimused
4. Hoolekogu tööplaan

15. november 2018
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Otepää Gümnaasiumi 2019. aasta eelarve projekt
2. Otepää Gümnaasiumi hoolekogu tööplaan 2018/2019. õppeaastal

26. november 2018
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Eelmise hoolekogu koosolekute protokolli kinnitamine
2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine
3. Otepää valla arengukavaga seotud küsimused

17. detsember 2018
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Kokkuvõte Otepää Gümnaasiumi 1. trimestri õppetööst
2. Arvamuse andmine Otepää Gümnaasiumi 2019. aasta eelarve projekti kohta
3. Jooksvad küsimused

10.aprill 2019
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Ülevaade arengukava täitmisest
2. 2018/2019 õppeaasta kooli tegevuskava
3. OG kodulehel info ja dokumentide kajastamine

24. aprill 2019
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Ülevaade kooli arengukava täitmisest
2. Koolitoit

18. juuni 2019