Otepää Gümnaasiumi hoolekogu

 

Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

Otepää Vallavalitsuse korraldus 27.11.2017 nr 2-4-605

 

Järgmine hoolekogu koosolek on 26. juunil 2018.

 

Kooli hoolekogu 2017/2018. õppeaasta tegemiste LÜHIKOKKUVÕTTED:

12. veebruari 2018 koosoleku MEMO

 • Hoolekogu kogunes arvamuse andmiseks kooli 2018. aasta eelarve projekti kohta. Kõige teravamaks küsimuseks on kavandatavad tööjõukulud, mis pole vallaeelarve projektis piisavad, kuigi kool on esitanud oma soovid. Hoolekogu andis Otepää vallavolikogule oma arvamuse eelarve kohta ja tegi ettepaneku vallale töötada välja selge vallaasutuste motivatsioonide süsteem oma tulude teenimiseks.
 • Kuulati direktoripoolset detailset ülevaadet lõppenud eelarveaastast.
 • Koos arvamusega eelarve kohta andis hoolekogu kooli pidajale teada, et soovib hoolekogu esindaja kaasamist järgmise koolitoitlustaja leidmise hanke töörühma.

31. jaanuari 2018 koosoleku MEMO

 • Kuulati ülevaadet kooli õppetegevusest ja õppetulemustest I trimestril;
 • anti arvamus kooli gümnaasiumiastme õppekava muudatuste kohta 2018/19. õppeaastast;
 • kuulati esialgset ülevaadet kooli 2017. aasta eelarve täitmisest ja kooli majandamisest.

29. detsembri 2017 meilikoosoleku MEMO

Hoolekogu liikmed andsid omapoolse arvamuse kooli põhikooliastme õppekava muutmiseks, et viia see tähtajaks kooskõlla põhikooli riikliku õppekava jõustuvate muudatustega.

 

28. novembri 2017 koosoleku MEMO

 • Direktor tutvustas uut hoolekogu koosseisu, selgitati hoolekogu eesmärke, ülesandeid ja töökorda;
 • valiti hoolekogu esimees (Herko Sunts) ja aseesimees (Jana Mae);
 • kuulati koolipoolset kokkuvõtet kooli kokkutulekust ja juubelisündmustest;
 • kohtuti koolitoitlustaja P. Dussmann Eesti esindajatega;
 • nimetati hoolekogu esindaja (Jana Mae) õpetajate ja tugispetsialistide konkursikomisjoni koosseisu;
 • kuulati infot direktori mõttekoja kohta;
 • tehti koolitoitlustajale ettepanek viia läbi kvaliteedikontroll ning korraldada veebruaris 2018 õpilaste ja töötajate seas läbi rahulolu-uuring;
 • anti omapoolne sisend 2018. aasta eelarveprojekti.