Arenguvestluste kord

Kehtestatud direktori
30. augusti 2016 käskkirjaga nr 19

Arenguvestluste kord Otepää Gümnaasiumis

§ 1. Üldsätted
(1) Õpilase koolikohustuse täitmise eest vastutavad tema vanemad, kes peavad selleks tegema igakülgset koostööd kooliga.
(2) Kooli ülesanne on tagada oma tegevuse kaudu iga õpilase areng.
(3) Õpilase esmane toetaja, tema arengu jälgija ja koduga side pidaja on klassijuhataja.

§ 2. Arenguvestluse eesmärk ja ettevalmistus
(1) Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis, vajaduse tekkides tuleb õpet kohandada konkreetsest õpilasest lähtuvalt.
(2) Õpilase võimete ja annete arendamiseks selgitavad õpetajad välja õpilase individuaalsed õpivajadused ja valivad sobivad õppemeetodid.
(3) Arenguvestluse eesmärk on toetada õpilase õpinguid.
(4) Vestlused valmistab ette, kooskõlastab koduga ja viib läbi õpilase klassijuhataja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõikes 4 sätestatud korras.

§ 3. Arenguvestluse toimumine
(1) Arenguvestlus viiakse iga õpilasega (piiratud teovõimega õpilase puhul ka vanemaga) läbi vähemalt üks kord õppeaastas.
(2) Plaaniliste arenguvestluste aja otsustab klassijuhataja ning kooskõlastab selle koduga.
(3) Arenguvestlus peetakse ka vajaduse tekkides, et tagada õpilase turvaline ja toetatud õpitee.
(4) Plaaniline arenguvestlus ei ole vajalik, kui õpilase ja tema vanematega on õppeaasta jooksul juba kohtutud ning arenguvestluse sisuline eesmärk on täidetud.
(5) Arenguvestluste struktuuri ja dokumenteerimise viisi otsustab klassijuhataja.

§ 4. Kokkuvõtted ja järeldused
(1) Klassijuhatajad esitavad igal õppeaastal hiljemalt 30. maiks õppealajuhatajale kirjaliku kokkuvõtte toimunud arenguvestlustest.
(2) Kokkuvõttes kajastatakse:
1) toimunud arenguvestlused (aeg, osalejad),
2) tagasiside koolile (peamised rõõmud, tõusetunud probleemid, koolile tehtud ettepanekud);
3) klassijuhatajapoolne kokkuvõte õppeaastast ja ettepanekud.
(3) Kokkuvõtte kogu kooli õpilastega toimunud arenguvestlustest, peamistest rõõmudest ja probleemidest ning vanemate ja klassijuhatajate tehtud ettepanekutest teeb õppealajuhataja enne suvevaheaega toimuval õppenõukogu koosolekul. Kokkuvõte kajastub õppenõukogu koosoleku protokollis.
(4) Kooli õppenõukogu kuulab ära õppealajuhataja kokkuvõtte ning teeb selle põhjal vajadusel ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustöö parendamiseks.