Kodukord

Kehtestatud direktori
30. augusti 2016 käskkirjaga nr 17

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI KODUKORD

Otepää Gümnaasium on kool ühiskonna teenistuses.
Gümnaasiumi arenguvisiooniks on olla dünaamiline, avatud ja toetav õpikeskkond ennast väärtustavale inimesele.
Kool viib oma eesmärke ellu kooli õppekavade ja kodukorra kaudu, lähtudes koolis kokku lepitud väärtustest.
Kooli kodukord on kooli õpetajate, õpilaste ja hoolekogu kokkulepe ning on täitmiseks kõigile õpilastele ja kooli töötajatele.

§ 1.  Üldine korraldus

 1. Kõige tähtsam protsess koolis on õppimine, sellest lähtuvad asutuse töökorraldus, personali koosseis ning tööaja planeerimine.
 2. Kooli õppetöö toimub tunniplaani alusel. Tunniplaan ja tundide ajad on avalikustatud kooli veebilehel, e-päevikus ja kooli infostendidel.
 3. Koolipäev algab 8.05.
 4. Õppetundide algamisest ja lõppemisest teatatakse kella helistamisega: tunni algust kahe (esimene õpilastele, teine õpetajatele) ja lõppu ühe kellaga.
 5. Vahetundide pikkus on üldjuhul 10 minutit.
 6. Koolilõuna on 1.-6. klassi õpilastele pärast 3. tundi kell 10.40-11.30 ning 7.-12. klassi õpilastele pärast 4. tundi kell 11.30-12.25.
 7. Õpilasi ei jäeta klassi järelevalveta, tunni lõppedes lukustab õpetaja pärast õpilaste lahkumist klassiruumi.
 8. Kogu õppetöö ja klassiväline töö kooliruumides lõpeb üldjuhul kell 20.00, väljaspool kooli sündmusi ainult direktoriga kooskõlastatud gruppidele direktori lubatud ajal.
 9. Õpilasi ja vanemaid teavitatakse kooli tunniplaani ja päevakava osas kooli kodulehe kaudu ning klassijuhatajate vahendusel.

§ 2. Rõivistu kasutamise kord

 1. Iga õpilase kasutuses on individuaalne lukustatav rõivistukapp. Kapi võtme saab õpilane õppeaasta algul klassijuhataja käest. Tagavaravõti on klassijuhataja käes.
 2. Õpilane on vastutav oma kapivõtme ja kapi korrasoleku eest. Ta teatab õpetajale, kui märkab, et kapi lukk, uks või võti on rikutud. Õpilase hooletusest või tahtlikust rikkumisest tingitud kahjud hüvitab lapsevanem võlaõigusseaduses sätestatud korras.
 3. Õpilane hoiab oma vahetusriideid ja jalanõusid oma kapis. Pärast kasutamist lukustab kapiukse.
 4. Rõivistut kasutatakse ainult üleriiete ja jalanõude vahetamiseks.
 5. Rõivistus ei ole soovitav hoida raha ja muid väärtuslikke asju.
 6. Õppeaasta lõpus tuleb kõik isiklikud asjad rõivistust ära viia ja tagastada võti klassijuhatajale.

§ 3. Raamatukogu kasutamise kord

 1. Raamatukogu on kooli struktuuriüksus, mis on avatud tööpäevadel kell 8.00 -16.00. Lõuna on kell 11.15 – 12.00. Iga kuu viimane reede on raamatukogu korrastuspäev, sellel päeval on raamatukogu lugejate teenindamiseks suletud.
 2. Raamatukogu registreeritud lugejaks võivad olla    kõik   Otepää Gümnaasiumi õpilased, töötajad, lastevanemad ja valla elanikud.
 3. Raamatukogu osutab ka tasulisi teenuseid Otepää Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjade alusel.
 4. Registreeritud lugejal on lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks ID-kaart või õpilaspilet.
 5. Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogus lugejate andmebaasi. Andmebaasi pidamise eesmärk on osutavate teenuste sidumine neid kasutava isikuga.
 6. Ajalehti ja ajakirju laenutatakse koju 7 päevaks.
 7. Audiovisuaalseid teavikuid (DVD ja CD) laenutatakse ainult Otepää Gümnaasiumi töötajatele kuni 14 päevaks.
 8. Õpikuid laenutatakse üheks õppeaastaks.
 9. Raamatuid laenutatakse kuni 21 päevaks. Nõudluse puudumisel saab laenutähtaega pikendada kuni kaks korda.
 10. Raamatukogu lugemissaalis tuleb säilitada korda ja vaikust, lugemissaali kasutajate segamine on keelatud.
 11. Raamatukogus ei ole lubatud süüa ega juua.
 12. Valveta jäetud esemete eest raamatukogu ei vastuta.
 13. Õpilased on kohustatud õppeperioodi lõpus (enne suvevaheaega) tagastama talle laenutatud õpikud. Õpilasele, kes õpikuid ei tagasta, ei väljastata uue õppeaasta õpikuid ja töövihikuid enne, kui vana õppeaasta materjal on tagastatud.
 14. Järgmise õppeaasta õpikud ja töövihikud väljastatakse Otepää Gümnaasiumi 5.-12. klasside õpilastele augustis. Väljastamise aja määrab kool ning see tehakse õpilastele ja vanematele teatavaks kooli infokanalite kaudu.
 15. Kaotatud õpik, raamat või teavik hüvitatakse koolile selle soetamisväärtuses Otepää Vallavalitsuse esitatud arve alusel.
 16. Kooli direktoril on õigus kehtestada raamatukogu sisekorra tagamiseks täiendavaid reegleid, mis avalikustatakse kooli veebilehel ja raamatukogu infostendil. Täiendavad reeglid on kooli kodukorra osa ning on samuti täitmiseks kohustuslikud.

§ 4. Spordihoone kasutamise kord

 1. Otepää Gümnaasiumi spordihoone on kooli struktuuriüksus, mis koolipäevadel on eelkõige kooli õppekava läbimise ja huviringide tegevuse teenistuses.
 2. Spordihoones osutatakse ka avalikke teenuseid Otepää Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel.
 3. Spordihoone ja selle inventar on kooli vara, mida tuleb valitseda ja kasutada heaperemehelikult ja säästlikult.
 4. Spordihoone sisekorra reeglid on kehtestanud kooli direktor. Nimetatud reeglid on avalikustatud spordihoones ja kooli veebilehel ning need loetakse käesoleva kodukorra osaks.
 5. Spordihoones kasutatakse    puhtaid    sisejalanõusid,     välisjalanõudega spordihoone siseruumides viibimine on keelatud.
 6. Õpilane on kohustatud täitma spordihoone sisekorda ning spordihoone töötajate seaduslikke korraldusi.
 7. Otepää Gümnaasiumi õpilasel on õigus koolipäeviti kuni kella 19.00ni ja nädalavahetustel tasuta kasutada spordihoone jõusaale. Tasuta kasutamise õiguse annab kehtiv Otepää Gümnaasiumi õpilase staatust tõendav õpilaspilet.

§ 5. Suusabaasi kasutamise kord

 1. Koolil on olemas suusabaas, kus saab hoida ka isiklikku suusavarustust.
 2. Koolile kuuluva varustuse taotlemiseks kirjutavad lapsevanemad või gümnaasiumiõpilane avalduse kooli direktorile.
 3. Suusabaasi kasutamist korraldab kehalise kasvatuse õpetaja.

§ 6. Õpilaste tunnustamise kord

 1. Õpilast tunnustatakse tulemusliku õppimise eest:
  1. haridus- ja teadusministri kehtestatud korras;
  2. Otepää Gümnaasiumi direktori kiitusega õppeaasta lõpul hea õppeedukuse ja käitumise eest;
  3. kooli juhtkonna taotlusel medali ja kiitusega kooli lõpetanud õpilaste ja vabariiklikel olümpiaadidel ning konkurssidel edukalt esinenud õpilaste ja juhendajate tunnustamiseks Otepää valla õigusaktides sätestatud korras;
  4. õppenõukogu otsusel tunnustatakse kiituskirjaga väga hea õppimise eest 1.-9. klassi õpilast, kui kõikide õppeainete aastahinded ja eksamihinded on hinnatud hindega „5“ (kehaline kasvatus võib olla hinnatud hindega „4“), ning 10. ja 11. klassi õpilast kelle kõigi kursusehinnete ja 12. klassi õpilast, kelle kooliastmehinnete keskmine hinne on vähemalt 4,8 ning kellel ei ole ühtegi „rahuldavat“ hinnet, kusjuures hinnang õpilase käitumisele peab olema „eeskujulik“ või „hea“;
  5. põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel õppenõukogu otsusega väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes;
  6. kooli autahvlil gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetamisel.
 2. Sportlike tulemuste eest
  1. Diplom sportlike tulemuste eest koolisisestel võistlustel
  2. Tänukiri sportlike saavutuste eest maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel
  3. Parimale kergejõustiklasele Aalo Elleri ja Raido Mägi nimeline auhind ja kooli tänukiri
  4. Parimale murdmaasuusatajale Andrus Veerpalu nimeline auhind ja kooli tänukiri
  5. Parimale kahevõistlejale Matti Kahru nimeline auhind ja kooli tänukiri
  6. Parimale laskesuusatajale Ants Orassoni nimeline auhind ja kooli tänukiri
  7. Parimale mäesuusatajale auhind ja kooli tänukiri
 3. Klassivälise tegevuse eest:
  1. Kooli tänukiri maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel, näitustel jms. auhinnalisi kohti saanutele (maakonnas 1.-3. koht; vabariigis 1.-6. koht).
  2. Silmapaistvale lõpetajale Paul Vestersteini auhind fondi looja kehtestatud suuruses ja tingimustel ja kooli tänukiri.
  3. Aktiivseid õpilasesinduse liikmeid autasustatakse kooli tänukirjaga kooli huvijuhi ettepanekul.

  § 7. Tugi- ja mõjutusvahendid

  1. Eesmärgiga mõjutada õpilast kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 58 sätestatud tingimustel ja korras.
  2. Õpilastele, kes on veerandi jooksul korduvalt kooli kodukorda rikkunud, nähakse mõjutusmeetmena üks kord õppeveerandi jooksul kooskõlas PGS § 58 lõike 3 punktiga 10 ja lõikega 7 ette kohustuslik pedagoogiline loeng 1,5 ainetunni ulatuses, mille viib läbi politseiametnik. Kool teeb meetme rakendamiseks koostööd noorsoopolitseiga.
  3. Tunnirahu tagamise eesmärgil kõrvaldatakse õppetunnist õpilane, kes rikub tunni rahu ehk kes oma tegevusega segab õppimist või õpetamist.
  4. Tunnist kõrvaldatud õpilase saadab õpetaja kooli sotsiaalpedagoogi juurde koos õpiülesandega, mis tuleb täita ainetunni lõpuks. Sotsiaalpedagoogi juures viibimist tõendab märge õpilasele kaasa antud ülesannete lehel.
  5. Kui tunnist välja saadetud õpilane ei tagasta aineõpetajatele ülesande lehte, loetakse õpilane põhjuseta puudujaks.
  6. Kui sotsiaalpedagoogi ei ole majas, täidab lõikes 4 nimetatud ülesannet sotsiaalpedagoogi asemel kooli psühholoog või spordihoone töötaja.
  7. Koolil on õigus kõrvaldada konkreetse aine tundidest pikemaks perioodiks õpilane, kes korduvalt rikub selle aine tundides korda ja/või ei allu õpetaja korraldustele. Tunnikeelu vormistab direktor ning õpilasele koostatakse selles aines individuaalne õppekava koos kohustusega saavutada iseseisvalt ettenähtud õpitulemused.

  § 8. Hindamisest teavitamise ja hinnete vaidlustamise kord

  1. Kooli õppekavas sätestatud õpilaste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav õpilaste seaduslikele esindajatele, õpilasele ja õpetajale ning on avalikustatud kooli kodulehel Internetis.
  2. Teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassijuhatajad ja aineõpetajad õppeaasta alguses ja gümnaasiumis ainekursuse alguses.
  3. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.
  4. Õpilasel on õigus saada oma hinnete kohta teavet klassijuhatajalt või aineõpetajalt.
  5. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtete ja korra kohta ning saada teada oma lapse hindeid või tema teadmistele ja oskustele antud hinnanguid klassijuhatajalt või aineõpetajalt.
  6. Põhikoolis tehakse hinded õpilastele ja vanematele teatavaks e-päeviku ja vajadusel hinnetelehe kaudu õppeperioodide keskel.
  7. Gümnaasiumis kantakse hinded e-päevikusse ja vajadusel antakse hinneteleht.
  8. Trimestri ja kursuse kokkuvõtvad hinded tehakse lapsevanemale teatavaks 1.-9. klassis klassitunnistuse ja e-päeviku ning gümnaasiumis e-päeviku kaudu.
  9. Õppevõlgnevusi saab õpilane likvideerida kogu õppeaasta vältel kooli õppekavade üldosades sätestatud tingimustel ja korras. Täiendava õppetöö periood on Otepää Gümnaasiumis suvevaheaja algusest kuni juunikuu viimase tööpäeva lõunani (12.00). Täiendav õppetöö on sooritamata, kui selle päeva ja kellaaja seisuga on õpilasel õppevõlgnevus.
  10. Täisealisel õpilasel või alaealise õpilase seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja hinnanguid vaidlustada 15 kalendripäeva jooksul alates hinde teatavakstegemisest. Otepää Gümnaasiumis loetakse teatavakstegemiseks hinde kandmist e-päevikusse. Loovtööde ning uurimis- ja praktiliste tööde hindamisel loetakse teatavakstegemiseks hinde individuaalset teatavakstegemist komisjoni juuresolekul.

  § 9. Õpilaste kohustused

  1. Otepää Gümnaasiumi õpilane on viisakas, tervitab oma koolipere liikmeid ning suhtub nii endasse kui ümbritsevasse lugupidavalt.
  2. Õpilane teeb kõik endast oleneva, et Otepää Gümnaasium oleks hea mainega õppeasutus. Õpilane ei kahjusta oma tegevusega või tegevusetusega kooli mainet.
  3. Õpilane on tulnud kooli õppima, ta täidab koolikohustust ning talle antud õpiülesandeid.
  4. Õpilane ei ohusta oma käitumisega ennast, kaasõpilasi ega kooli töötajaid, ei kanna kaasas teisi ohustavaid esemeid.
  5. Õpilasel on koolis kaasas vajalikud õppevahendid.
  6. Õpilane töötab tunnis kaasa ning ei sega õppimist ega õpetamist.
  7. Väljaspool klassiruumi viibivad õpilased ei sega teiste õppetööd.
  8. Õpilane kasutab tundides õppetööks vajalikke esemeid. Esemed, mis pole kooskõlas tunnitööga, võetakse kooli hoiule. Esemed hoiustatakse kooli kantseleis ja tagastatakse õpilasele koolipäeva lõpus.
  9. Õpilasel on keelatud koolis ja kooli territooriumil ning kooliga seotud üritustel, väljasõitudel ja laagrites suitsetada, tarvitada alkoholi ja narkootilisi aineid. Õpilasel on keelatud ka joobes kooli või kooli territooriumile ilmumine.
  10. Õpilased vastutavad oma töökoha ja neile väljaantud õppevahendite säilivuse ja puhtuse eest. Tekitatud materiaalne kahju hüvitatakse võlaõigusseaduses sätestatud korras.
  11. Õpilased on kohustatud õppeaasta lõpul või koolist lahkumisel tagastama nende kasutusse antud õpikud ja muud õppevahendid.
  12. Raamatukogus, võimlas, käsitöö-, tööõpetuse, keele- ja arvutiklassides, keemia ja füüsika klassiruumides, spordiväljakul ja sööklas peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.
  13. Õpilane on viisaka ja korrektse välimusega. Kehalise kasvatuse tundides on nõutud spordiriietus. Teistes ainetundides spordiriietust ei kanta.
  14. Õpilased söövad kooli ruumides ainult selleks ettenähtud kohtades.
  15. Koolimajas viibivad õpilased vahetusjalanõudes.
  16. Kooli tulevad õpilased õigeaegselt vastavalt tunniplaanile ning ei hiline tundidesse.
  17. Hilinenud õpilased selgitavad hilinemist klassijuhatajale.
  18. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja, arvestades koolikella helinat.
  19. Tundide ajal koolist lahkumiseks küsib õpilane luba klassijuhatajalt. Klassijuhataja loata lahkumine on põhjuseta puudumine.
  20. Õpilane ei puudu koolist põhjuseta.
  21. Puudumise tõendamine on lapsevanema kohustus. Lapsevanem teavitab õpilase puudumisest ja selle põhjusest klassijuhatajat esimesel võimalusel. Puudumist tõendatakse e- päevikus märkega, mille teeb klassijuhataja, kui lapsevanem või täisealine õpilane on puudumist tõendanud. Tõendamata puudumine on põhjuseta puudumine.
  22. Vajadusel on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi puudumise kohta.
  23. Treeninglaagris või pikemaajalistel võistlustel osalemisest teavitab õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja vähemalt kaks nädalat enne laagri algust kooli, esitades avalduse, milles näidatakse õppest puudumise põhjus ja Kool koostab õppest puuduvale õpilasele individuaalse plaani, milles kajastuvad pärast õppetööle naasmist esitatavad õppekavajärgsed tööd ning kohustuslikud vastamised. Õpilane või tema seaduslik esindaja kinnitab oma allkirjaga, et on õpilase õpingutest tulenevatest kohustustest teadlik ja vastutab seatud ülesannete täitmise eest.
  24. Kui aineõpetaja ei ole 10 minuti jooksul tundi tulnud, siis teatavad õpilased sellest õppealajuhatajale.
  25. Kehalise kasvatuse tundidest vabastatud õpilased viibivad oma klassi tunni juures ja järgivad kehalise kasvatuse õpetaja antud korraldusi.
  26. Pärast kehalise tundi peseb õpilane end puhtaks.
  27. Suuski, jalgrattaid jms ei hoita kooli siseruumides, vaid selleks ettenähtud kohtades kooli territooriumil.

  § 10. Õpilaste õigused

  1. Õpilaskonnal on õigus moodustada õpilasesindus, luua seadusega kooskõlas olevaid klubisid ja ühinguid ning osaleda nende töös.
  2. Õpilasel on õigus:
  3. vaidlusküsimuste puhul pöörduda aineõpetaja ja klassijuhataja, seejärel õppealajuhataja või direktori poole;
  4. istuda klassiruumis vabalt valitud kohal, kui õpetaja pole andnud muud korraldust;
  5. kasutada kooli ruume, rajatisi, raamatukogu, õppe-, spordi- jm vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks tasuta kodukorrast tulenevate erisustega;
  6. kasutada koolilt saadud õppetööks vajalikke õppevahendeid;
  7. kasutada kooli pakutavaid tasulisi teenuseid;
  8. osaleda konsultatsioonides ja saada muud õpiabi ning nõustamist;
  9. osaleda täiendaval õppetööl õpetaja vahetul juhendamisel kuni juunikuu viimase tööpäeva lõunani;
  10. viia juhtkonna loal läbi küsitlusi ja selle põhjal teha ettepanekuid paremaks koolikorralduseks;
  11. saada abi kooli tugispetsialistidelt.

  § 11. Õpilaspileti kasutamise kord

  1. Õpilaspilet on õpilase Otepää Gümnaasiumis õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja. Õpilaspilet on alla 15- aastase õpilase isikut tõendav dokument.
  2. Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta.
  3. Õpilane on kohustatud õpilaspiletit hoolikalt hoidma.
  4. Õpilaspileti saamiseks pöördub õpilane või tema seaduslik esindaja klassijuhataja poole ja esitab õpilaspiletit taotleva isiku õpilaspiletile sobivas suuruses foto.
  5. Õpilane on kohustatud esitama õpilaspileti klassijuhatajale pikendamiseks iga õppeaasta algul. Kehtiv on ainult pikendatud õpilaspilet.
  6. Õpilane (v.a lõpuklasside õpilased) on kohustatud peale kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist õpilaspileti koolile tagastama.
  7. Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi saamiseks.

  § 12. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumistest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord

  1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks on koolimaja klassidesse ja koridoridesse paigaldatud jälgimisseadmestik (kaamerad). Kaamerapildile ligipääsuõigus on ainult kooli direktoril.
  2. Õpilane ei loo koolis ohtlikke ja turvalisust ohustavaid olukordi, selliseid olukordi märgates on iga õpilane kohustatud teavitama klassijuhatajat või kooli juhtkonda.
  3. Juhtumi lahendamisel lähtutakse võrgustikutöö põhimõtetest.
  4. Õpilane, kes on toime pannud süüteo, kirjutab selle kohta koolile juhtumi kirjelduse. Juhtumi kirjelduse esitavad kõik juhtumiga seotud inimesed (õpilased, koolitöötajad).
  5. Kooli töötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud karistusele.
  6. Kooli nimel pöördub õiguskaitseorganite poole ainult kooli direktor või tema volitatud isik.
  7. Kui direktor leiab, et isikut, kes pani toime süüteo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, suunab ta asja menetluse edasi sotsiaalpedagoogile. Sotsiaalpedagoog koostab vastava esildise ning saadab selle alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid. Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada teo olemust ja alust.
  8. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, on koolil õigus ja kohustus teavitada sellest politseid.
  9. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks.

  § 13. Koolist väljaarvamine

  1. Õpilane arvatakse koolist välja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud ning haridus- ja teadusministri määratud tingimustel ja korras.
  2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõike 2 alusel on koolil õigus kehtestada täiendavaid aluseid gümnaasiumiastmest väljaarvamiseks. Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilane arvatakse koolist välja:
   1. kui õpilasel on konkreetse õppeaasta juunikuu viimasel tööpäeval kella 12.00 seisuga õppevõlgnevusi (sh sooritamata või positiivsele hindele sooritamata üleminekueksam 10. või 11. klassi õpilase puhul);
   2. klassijuhataja ettepanekul õppenõukogu otsusega kui õpilase käitumine on järjepidevalt ebaviisakas;
   3. õppenõukogu otsusel üksiku õigusvastase teo toimepanemisel või turvalisust ohustava olukorra tekitamisel;
   4. joobes kooli ilmumise puhul;
   5. muudel põhjendatud juhtudel, kui õpilase tegevus ei ole kooskõlas kooli kodukorra, väärtuste ja eesmärgiga ning vestlused õpilase ja tema vanematega ei ole andnud Sellisel juhul arvatakse õpilane välja klassijuhataja ettepanekul õppenõukogu otsusega.

  § 14. Korrapidamine

  1. Korrapidamist koolis organiseerib õppealajuhataja.
  2. Õpetajad on korrapidajad korrustel ja sööklas vastavalt graafiule.

  § 15. Kodukorra muutmine

  Kodukorda muudetakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.