Põhimõtted COVID-19 riskide maandamiseks

Head õpilased, vanemad, kolleegid!

Uus õppeaasta on sujuvalt alanud kuid kevadisele kogemusele tuginedes peame olema valmis kiiresti oma tegevust ümber korraldama! Toome siinkohal välja üldised põhimõtted:

 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. 
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt kooliõde ja juhtkonda (direktorit või õppejuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Õpilased, kelle klassis on diagnoositud COVID-19 viirusekandja ning viirusekandjaga lähikontaktis olnud inimesed, jäävad koju isolatsiooni 14 päevaks.  Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida tervist.
 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Täpsemad tegutsemisjuhised edastab kool. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet.
 • COVID-19 diagnoosi juhtumist koolis teavitab juhtunust kooli direktor selle klassi või rühma õpilasi, nende vanemaid või seaduslikke esindajaid ja töötajaid ning otsustab, kas ja millised muutused toimuvad õppetöö korralduses. Muudatustest teavitatakse Stuudiumis.
 • Haigusjuhtude korral piirkonnas või koolis lubatakse koolimajja ainult koolis õppivad õpilased ja kooli töötajad.
 • Võimalusel väldime ülekoolilisi suuremaid üritusi ning iga ürituse korraldamisel jälgime hetkeolukorda ja rakendame vajalikke meetmeid.
 • Õppetööga seotud väljasõidud (õppekäik, osalemine võistlustel jne) toimuvad ainult lapsevanematega kooskõlastatult.
 • Vajaduse tekkides läheb kool üle distantsõppele.
 • Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida riikidesse, kus on kõrge haiguskordaja. Lähetusi välisriikidesse ei toimu.
 • Muutustest õppetöös antakse teada Stuudiumi vahendusel.

Õppeaasta alguse teated

Õppeaasta avaaktus on 1. septembril algusega kell 9.00. Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

Klassijuhataja infotund 10. klassile on 26. augustil kell 10.00 ruumis 305 (klassijuhataja Marika Paavo).

Koosolek 1. klasside õpilaste vanematele on 24. augustil kell 17.30.

Õpilaskodu avatakse 31. augustil kell 13.00. Avalduse vormid asuvad siin: (.pdf) (.doc).

Pikapäevarühmade tööst 2020/2021. õppeaastal

Pikapäevarühmad alustavad tööd 7. septembrist, samast päevast alates pakub kooli toitlustaja ka pikapäevatoitu. Avalduse blanketid asuvad siin: (.pdf) (.doc). Toitlustaja andmed on kooli kodulehel.

Pikapäevarühmad moodustab direktor käskkirjaga lastevanemate avalduste alusel.

Pikapäevarühma arvamise avalduste esitamise tähtaeg on 4. september 2020.

Avalduse saab täita koolis või saata (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna) kooli.

Avalduse vormid asuvad siin: (.pdf)   (.doc)

Pikapäevarühma õpetaja on Ene Must.

Õpetaja Ene Mustaga saab ühendust e-posti aadressil ene_m@nuustaku.edu.ee ja alates septembrist pikapäevarühma telefonil 5361 7143.