Tööpakkumised

Otepää Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja vabaneva töökoha täitmiseks.

Konkurss on avatud perioodil 7.-18. jaanuar 2019.

Konkursi TÄHTAEG on 18. jaanuar kell 13.00.

Konkursi dokumendivoor on 18. jaanuaril ja vestlusvoor on 22. jaanuaril 2019.

Konkursikord asub SIIN.

Edukal kandidaadil on täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“  §-i 2 lõikes 2 kirjeldatud nõuded. Juhtimiskompetentse hindab komisjon.

Kool eeldab, et kandidaadil on reaalne koolis töötamise kogemus, ning tema isikuomadused toetavad õppealajuhataja tööülesannete edukat täitmist.

ÕPPEALAJUHATAJA:

 • korraldab kooli õppe- ja kasvatustöö kooskõlas kooli arengukava, kooli õppekava ja riiklike õppekavade, töö- ja puhkeajanormide ning kooli õppetööle ja päevakavale ette nähtud tervisekaitsenõuete järgi;
 • tagab oma tegevuse kaudu kooli igapäevase õppetöö häireteta toimimise;
 • juhendab, nõustab, korraldab ja kontrollib õpetajate ja õppekorralduse spetsialisti tööd ning jagab neile operatiivset ja asjakohast infot tööülesannete täitmiseks;
 • vastutab õppetööalase dokumentatsiooni nõuetele vastavuse ja õiguspärasuse eest, teeb selle ülesande täitmisel koostööd kooli töötajatega ning juhendab õppekorralduse spetsialisti;
 • töötab välja õppetööalase dokumentatsiooni ja nende muudatuste projektid;
 • aitab direktoril ette valmistada ja läbi viia õppenõukogu koosolekuid,
 • vähemalt kaks korda õppeaastas kutsub kokku ja viib läbi klassijuhatajate koosoleku;
 • korraldab igal õppeaastal kokkusaamised ainesektsioonidega eesmärgiga sidustada kooli õppetööd, korraldada ainetevahelist lõimingut, luua ja uuendada õppevara jms;
 • tegeleb õppenõustamisega nii kooli õpilaste kui õpilaskandidaatide puhul;
 • lähtudes õppekava tunnijaotusplaanist, õppekorralduslikest otsustest ja õppevalikutest ning individuaalset lähenemist vajavate õpilaste arvust planeerib õpetajate tunnikoormust, esitab personali planeerimiseks ja töölepingute muutmiseks täpsed ja eelnevalt läbi räägitud lähteandmed kooli direktorile;
 • peab õpetajate tööajaarvestust;
 • planeerib õppetööks vajaliku klassiruumide jaotuse;
 • enne õppekirjanduse ja õppevara tellimist annab iga-aastaselt tellimuse projektile oma arvamuse lähtudes kooli õppekavadest ja nende eesmärkidest;
 • kooskõlastab õppekäikude ja väljaspool kooli toimuva õppe avaldused;
 • kooskõlas kooli arengukava ja riikliku hariduspoliitikaga tegeleb õppekavaarendusega, pakub välja kooliuuendusi, sh projektipõhiseid tegevusi või koostöövaldkondi;
 • tegeleb süsteemselt õppimise ja õpetamise hindamisega (sh tunnikülastused), annab igakülgset tagasisidet huvigruppidele;
 • osaleb kooli hoolekogu koosolekutel ja annab hoolekogule oma pädevuse piires (õppetööalane teave, sisulised selgitused, analüüsid jms) selgitusi;
 • planeerib õppetööks vajalikke ressursse;
 • korraldab kooli metoodilist tööd;
 • planeerib ja koordineerib õpetajate täienduskoolituse vajadust;
 • koordineerib kooli esindamist võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel;
 • analüüsib eksami- ja tasemetööde tulemusi ning teeb õppenõukogule ja hoolekogule kokkuvõtteid õppetulemustest, teeb parendusettepanekuid;
 • korraldab õpetajate asendamist;
 • tagab oma tegevuse kaudu kooli andmete õigeaegse ja nõuetele vastava andmete esitamise riiklikesse ja valdkondlikesse registritesse;
 • osaleb üldises kooliarenduses;
 • täidab ka teisi tööülesandeid, mis olemuslikult kuuluvad õppealajuhataja töövaldkonda, kuid mis ei ole fikseeritud töölepingus ning mis samal ajal ei ole ühegi teise koolitöötaja pädevuses.

Tööle asumise aeg on veebruar 2019.

Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimisdokumendid on avaldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, elulookirjeldus ja muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid, mis võivad toetada edukat kandideerimist. Kandidaadil esitada koos dokumentidega ka palgasoov.

Dokumendid tuleb esitada tähtajaks kas kooli postiaadressil (Koolitare tn 5, 67403 Otepää) või digitaalselt allkirjastatuna  e-posti aadressil konkursid@nuustaku.edu.ee.

Konkursil osalevad ainult tähtajaks esitatud avaldused.

Lisainfo konkursi kohta e-posti aadressil konkursid@nuustaku.edu.ee või telefonil 5301 1550 (kooli direktor Külle Viks).